Malongi

Catéchisme kimbanguiste    CATECHISME SUR L’ENVOYE SPECIAL SIMON KIMBANGU                                                       Auteur: S.E DIALUNGANA KIANGANI 
 Publié le 31 juillet 1970 Lingala

 Download in PDF

                                                                                             ETENI YA YAMBO 

1. Tata Simon kimbangu azali nani?
Tata Simon Kimbangu azali Ntoma ya Mokonzi na biso Yesu Klisto.
2. Ndenge nini toyebi ete Tata Simon Kimbangu azali Ntoma ya Mokonzi na biso Yezu Klisto?
Pamba te ye moko mokonzi wa biso Yesu Klisto penza apesaka elaka ete akosengela biso o Tata, atindela biso Mosungi oyo akosala misala mileki (Yoani 14:12-18). 
3. Kasi ye Tata Simon Kimbangu misala nini asalaki?

Tata Simon Kimbangu asekwesaki bakufi, atalisa bakufi miso, atambuisa babukana makolo, alobisa baye bakangama mingongo, elaka ya Nkolo elongana (Matai 8 : 1-10). 
4. Tata Simon Kimbangu awumela uta tango nini?
Tata Simon Kimbangu awumela na Nzambe wuta ebandeli (Yoani 1 :1-2).
5. Tata Simon Kimbangu, Mama na ye nani ?
Tata Simon Kimbangu mama na ye Mama LUEZI ngondo ya Tata KUYELA.


6. Mboka ya Tata Simon Kimbangu nini?
NKAMBA ebonguani YELUSELEMI ya sika , na mokili mwa Congo central ezalaka Bas Congo (BANGU).
7. Ntina nini ya Kimbangu?

Kimbangu azali molobi ya sango malamu ya Mokonzi Nzambe, mokundoli wa mabe mabombama na molili.
8. Kasi ye Tata Kuyela na Mama Luezi bazalaka bandimi?
Te, bazalaka bandimi te kasi bolingo ezalaka na ndako ena, na yango mobotama moto ya boboto(Bakolinto K. 13:1-15).
9. Kasi Tata na Mama ya Tata Simon Kimbangu lokola bawa, babokolaki ye na maboko ya nani?
Babokolaki ye na maboko ya mama KINZEMBO, oyo bapambolaki na mondele wa Nzambe.
10. Mondele Moye Mowutaki wapi?
Mondele moye mowutak ina VULA mpe babenganaki ye na Mokonzi ya Mboka MBANZA-LEMBA.

11. Nkombo na ye nani mondele moye?
Kombo na ye NZANGAMANI oyo bakotanga ete CAMERON Greenfeel.
12. Ye mondele ayebaka ete kuna ezali bopambolami?
Te, kasi atondaka na Molimo Mosanto mpona kopambola mama KINZEMBO.
13. Bopambolami bowutaki na mondele?
Te, bowutaki na mondele te, Tata Simon kimbangu apambolama banda mbotama na ye (Yoani 1 : 1-5)
14. Oyo ezali lipamboli na ye ya liboso?
Te, lipamboli lya ye ezalalaki uta ebandeli (Genèse 1 :5).
15. Boni Tata Nzambe atindaki mondele moye?
Nzambi esika ekueyeli likambo ya Nzambe lipamboli lizalaka liboso (Misala ya Bantoma 3 : 22-25)
       

                                                                    ETENI YA MIBALE

1. Boni tokotangaka nini na bomwana bwa Tata Simon Kimbangu?
Mwana akoli na bwania bwa Tata Nzambe bozalaka na ye.
2. Ndenge nini toyebi ete bwania bwa Tata Nzambe bozalaki na ye na bomwana na ye?
Na bobwana na ye asalaka bilembo na miso na bato.
• Ndika ya kopola akomisaki yango kitoko
• Lititi ya soso abongolaki yango ndeke
3. Ajuaki mosala mwa Ntoma na nani?
Ajuaki yango o Mokonzi wa biso Yesu Klisto.
4. Ye Tata Simon Kimbangu abalaka?
Ye tata Simon KImbangu abalaka, kombo ya muasi na ye MWILU MARIE.
5. Tata Simon Kimbangu abotaka?
Abotaka bana misato; kombo ya bana ye:
1) Tata KISOLOKELE LUKELO
2) Tata DIALUNGANA KIANGANI  
3) Tata DIANGIENDA KUNTIMA
6. Ye Tata Simon Kimbangu azalaki moklisto?
Eh, azalaki moklisto, abatisamaki na B.M.S na Mission ya VULA (Ngombe Lutete) lokola bato banso (Matai 3: 15).
7. Maloba nini ye azongisaki tango azuaki mosala mwa ye mwa Ntoma na Mokonzi Yezu Klisto?
Eh, mokonzi, nakoki te pona oyo azali mayele.
8. Maloba nini ye Mokonzi Yesu azongiselaki ye?
Kobanga te, ngai nazali mpe nakozala nayo.
9. Na mbula nini?
Na mbula nkoto yoko nkama libwa na zomi na mwambe (1918).
10. Makambo nini toyebaki ekweyaki na mobu wana?
Na mobu ona batu bawaki mingi, bawakana bolingo bwa Nzambe te. Bato bawaka na malali ya grippe.
11. Lokola Tata Simon Kimbangu abangaka mosala mona bapesaki ye, akendaki wapi?
Akendaki na Kinshasa , mpo na koluka mosala mwa ye mosusu.
12. Mosala nini mosalaka ye ntango akendaki na Kinshasa, mpe na esika nini azalaka kosala?
Azalaki kokoma ba tono ya mafuta kuna na HCB lokola pointeur.

13. Likambo nini toyebi tango azalaki na Kinshasa?
Na mosala na ye ya HCB afutamaki te, nde alongwaki na mosala mwango. Abandaki kosomba kwanga na Kasangulu mpo na kotekisa na Kinshasa kasi, azuaka eloko te. Nkolo Yesu ajalaka kobenga ye azonga na mboka na ye.
14. Ntina nini alongwaki na Kinshasa? Akendaki wapi?
Na boyoki sango ete Mama KINZEMBO oyo abokolaki ye azalaki na mpasi bobele o mboka.
15. Likambo nini oyo toyebi o tango ya bokeyi bua ye?
Ye asombaki nzombo na ye, oyo babotolaki na mokonzi MFUMFU, oyo azalaka na mosala mwa Polisi.
16. Likamuisi nini ya yambo emonanaki na tango ye azalaki na mboka?
Batindaki ye na Mokonzi Yesu Klisto ete akenda kosalisa mobeli moye o mboka NGOMBE_KINSUKA.
17. Mobeli moye kombo na ye nani?
Kombo na ye KIANTONDO
18. Kobikisama ya mwana mwasi oyo ezalaka ndenge nini?
Bamotiaki loboko na Tata Simon Kimbangu mpe abikaka na kombo ya Yesu Klisto.
19. Lokola sango epanzanaki na kotambola na ye batunaki ye na nani na nzela?
Na moteyi kombo ete MVWALA SAMUEL, oyo amopesaki losako ete mbote mobikisi wa bato.
20. Ntina nini akanisaki likambo liye?
Na ntina ete moteyi oyo abatisaki ye.
21. Ye Tata Simon Kimbangu ayanolaki ye ndenge nini?
Ye azongisaki eyano ete: olingi te bato babikisama na kombo ya Yesu Klisto?
22. Likamwisi nini ya mibale ye asalaki, mpe esika nini asalaki yango?
Na LUKENGO, asekwisaki mwana kombo na ye NZUZI.
23. Mwana oyo asekwaki, boni asekwaki libela?
Te, akufaka lisusu mpo ete mama azalaki na kondima te.
24. Oyo ezalaki mbala ya yambo akendaki na Lukengo?
Te, mbala mingi azalaki kokende na Lukengo mpo na kosolola mpe kotala bandeko. Mokolo mosusu afandaka na esika ya NSUMBU SIMON, masolo na bango matalaki na mokanda ya Nzambe banda na I° Mose 37. Boteki ya YOSEFU kino bobimi bwa bana ya Isalayele na Ezipito.
25. Likambo nini lizalaki na Kimbonza?

Mwana moko akufaki, kombo na ye BUMPUTU, noko ya mwasi na ye kombo na ye NSOKI, ayaka kobenga Tata Simon Kimbangu, kasi lokola kondima na ye ezalaki na solo te, Tata Kimbangu akendaki te. Tata ya mwana , DIMENI, mama na ye WUMBA, akufaki libela.
26. Epai wapi lisusu toyebi sango ya ebembe ekweyaki?
Na Lukengo na esika bakotangaka kombo ete KINTUMBA. Ezalaki mwana wa NSIONA na NSANGU. Kombo ya muana NKUNGA.
27. Mwana oyo asekuaki?
Te, pamba te Mokonzi wa libota azalaka na kondima te. Kombo na ye MBEMBA.
 

                                                                   ETENI YA MISATO

1. Kasi lokola bato bazalaki na kondima te, ye Tata Simon Kimbangu atikaka mosala mwa ye?
Te, atikaka mosala mwango te, asalaki mwango kaka, mpamba te mosala mozali mwa mokili mobimba(Misala ya Bantoma 5:38-39).
2. Tango nini ye Tata Simon Kimbangu abandaki mosala mwa ye?
Mosala mwa ye moyebanaki na bato banda na mokolo mwa 6 avril 1921.
3. Mpona kozanga ya kondima na bato, makambo nini mayaki sima?
Nkolo Yesu asilikaki, alingaki kotinda Tata Simon Kimbangu epai mosusu mpo akoka kosala mosala mwa ye.
4. Mpona nini Tata Simon Kimbangu alonguaki na Nkamba te mpo nakokende na esika mosusu?
Mpo batata bamonaki likambo yango, basengaki bolimbisi mpo kondima ezalaka liboso te.
5. Liloba nini bazongiselaki bango mpona bolimbisi?
Nkolo Yesu alobaki ete mosala mwa Nzambe ekolongwa na Nkamba te kasi mpo na kozanga ya kondima ezalaki liboso, lisusu alobaki ete pasi nionso ekosila kasi ebembe ekoki kosekwa na mokili oyo lisusu te; malamu bibembe ekowuta na mokili mosusu nde bikosekua.
6. Likambo nini ekueyaki sima ya kosenga bolimbisi wana?
Na Lukengo, mwana ya tata NZONZA na mama DIMBU akufaki, mwana asekuaki na Nkolo.
7. Likamwisi nini eleki monene na makamwisi manso oyo masalaka Tata Simon Kimbangu?
Asekwisaki ebembe ya mikolo misato ewutaki na NTUMBA. Ebembe yango ezalaki mwana mwasi kombo na ye DINA.
8. Lokola sango epanzanaki, likambo nini toyebi epai ya bateyi ya Nzambe na Vula?
Bateyi to ba Misssionnaires babengaki Tata Simon Kimbangu na Vula.
9. Likambo nini ekweyaki na nzela na tango ya kokende na Vula?
Bakutanaki na ebembe, mwana akufaki, kasi Tata Simon Kimbangu asekuisaki ebembe yango.
10. Likambo nini oyo toyebi ezalaki na Vula?
Ba Missionnaires bapesaki ye mituna mpona mosala mwa ye ya Ntoma.
11. Elembo nini alakisaki bango?
Atelemisaki mwana oyo asekuisaki na nzela kasi bakokaka kotala ye te. Mpona yango nde bapesaka ye nzela, azongaka na ye na Nkamba. 
12. Na tango mosala mwa Nzambe momonanaki, nani oyo toyebi ete ayaki kotonda lokola botondi ya mosala ya Nzambe?
Mokonzi MVUTI NDOMPETELO, oyo ayaki na Nkamba
mpona kotonda mosala mwa Nzambe.
13. Lokola mosala moyaka monene na mokili mobimba, ye Tata Simon Kimbangu asalaki nini?
LOkola amonaki ete mosala moyaki monene, asengaki na Mokonzi apesa ye basali basusu.
14. Mosalisi ya liboso nani oyo Nzambe apesaki ye?
Mosali ya liboso Nzambe apesaki ezalaki Tata THOMAS NTWALANI. Mboka na ye MBANZA NGOYO.
15. Ba nani bazalaki lisusu lokola basali na Ntoma?
1)NDANGI PIERRE
2)MANIKA PAUL
3)MANDOMBE MIKALA
4)MUKOKO JEAN
5)MBONGA THERESE
6)MBAKI ANDRE
16. Ba Ntoma baye bazalaki kosala mosala nini?
Bazalaki kobikisa bato ya mpasi na kombo ya Mokonzi Yesu Klisto mpe na lotomo ya Tata Simon Kimbangu.
17. Makambo nini makueyaki na bango?
Emonanaki na moko amiyebisi na bato ete ye moko singa ya vinio, Tata na ye Mokoni.
18. Kombo ya Ntoma wana nani?
Kombo na ye MANIKA PAUL.
19. Ye Manika Paul lokola amiyebisa, boni Mokonzi atikaki ye?
Te, balongolaki ye na mosala mwa bo Ntoma mpe babengana ye libela.
20. Na ba oyo batano batikala bazalaki kaka?
Te, moko na bango MBAKI ANDRE lokola amonaki ete azalaki na se ya masumu, asenga kolimbisa mpe alongwaka.
21. Okoki koyebisa ba mboka ba Ntoma bawana batikala kosala na ye?
1)Papa NDANGI PIERRE, mboka na ye MBANZA NSANDA
2)Papa MUKOKO JEAN, mboka na ye KILEMBA
3)Mama MANDOMBE MIKALA, mboka na ye NSENGA
4)Mama MBONGA THERESE, mboka na ye KINKEWA
22. Nani oyo azalaki mokomi ya makambo manso ezalaka kosala Tata Simon Kimbangu?
Tata MFIMANGANI DANIEL.
23. Mboka na ye nini?
Nkamba.