LIBONDELI MPO YA BOSENGI KIMIA MPE BOYOKANI

 Auteur: S.E DIangienda Kuntima

Download in PDF

Mokolo oyo ya le 6 Avril, lokola oyoki kolela na biso na nzembo. Tata Nzambe mpo ete biso bato tobonga, lokola ezalaki mposa na yo otindelaki biso Mwana na yo Yesu Klisto, mpo ete maye bolakanaki makokana. Nkolo na biso Yesu Klisto, mpo ete biso bato tobikisama, ondimaki kufa ya soni; babakisaki yo na ekuluzu elongo na miyibi; moko kati nabango asakanelaki yo, kasi ozongisaki ye liloba moko te, na tina ete olingaki kosala kaka oyo boyokanaki na Tata na yo mpo ete moto akoka kozua lisusu esika nakati na mitema na bino. Manso wana masalamaki na ntina na biso bato mabe.

Toyebi na bolamu ete olingi kozongisa biso bato tokoka kozala na yo elongo kuna na lola esika moko na Basantu na yo. Liboso ete omata na likolo, olakisaki maye mazalaki na yo epayi na bayekoli bayo, olakisaki bango mposa na yo mpe otindaki bango bakende na mokili mobimba, babongola bapakano bandimi: “Molimo Mosanto akokita mpe akozala na bino kasi bokoyeba ye te“. Maloba na bino manso totangaka yango na mokanda mwa Nzambe.

Na mokolo moye mwa le 6 avril, Tata Nzambe, Nkolo na biso Yesu Klisto na yo Tata Molimo Mosanto, toyebi ete tozali babungi liboso na miso na bino; pamba te tosalaka maye bolingaka te mpe toyokisaka basali na bino soni, pamba te maye manso bopekisaka biso tomonaka yango lokola liseki. Tofukami na nse na makolo na bino mpo tomona bolimbisi bwa bino.Tosi tomoni mabe na biso pamba te mokili mokomi koningana; yango etindi biso tomeka koyeba yo soki ozali nani. Lakisa biso pamba te mayele ma biso mazali kaka ma bomwana. Mpona ntina na mabe na biso, tala ndenge nini mpasi elekeli biso: kufa, maladi, bitumba, nzala na makambo ndenge na ndenge lisusu. Biso tozali na ekimelo mosusu te; yo nde ebombamelo na biso.

Bosalisa biso pamba te tozangi mosusu oyo akoki kozala molobeli na biso kuna bozali. Bolongisa biso na bitumba tozali na yango awa na mokili. Longola kolela na biso e Nkolo, kotala masumu na biso te pamba te toyebi penza ete yo Nkolo Yesu okufaki na ekuluzu mpo tokoka kobengama lisusu bana ba Nzambe.

Tosengi kimia na kati na mokili mobimba: Afrika, Poto, Amérique, Asie mpe Oceanie. Yo olobaki ete, libanga moko likotikala lisusu likolo ya libanga mosusu te se ekolongolama. Tomoni biteni mosusu ya mokili bizali kolakisama kaka mpasi na bato mosusu. Tosengi na yo oponela bango molobeli kati na kimia, oyo akoki kotambolisa bango na ntina ete tomoni makila ma bato makomi lokola eziba ya mayi liboso na miso na yo mpona komiponela motambolisi. Likambo wana ezali ya mawa mingi mpe mpasi penza. Tala lelo oyo bazali kobundisa biso, biso na biso tozali kobomana. Tosengi bolongolela biso manso wana mpo ete kimia ekota na mokili mobimba mpo ete mabota manso mazala na boyokani.

Yango nde toyei kolakisa na bino Ba Santu na kombo ya Tata ya Mwana mpe ya Molimo Mosanto.