Pentecôte

Pentecôte, Molimo Mosanto, Nkolo Yesu alakaka na bayekoli na ye? Ebongo Papa Simon Kimbangu, ye nani?

 

Toyebi ete Pentecôte ezali fête na biso ba chrétiens to kosepelaka. Yango ekosalemaka 50 jours sima ya bosepeli fête ya pâques. Ndenge totangi na     Jean 14:16, Nkolo Yesu alakaka na bayekoli na ye ete akosenga na Tata atindela bango Mosungi mosusu oyo akozala na bango libela. Motuna ezali: Mosungi yango nde ye wana akitaka na bayekoli sima na sekua ya Nkolo Yesu? Pona kopesa eyano, tokotanga yambo na Luc 24:49. Kuna biblia elobi na biso ete, Nkolo Yesu alobi na bayekoli na ye: "Na kokitisa likolo na bino maye Tata na ngai alakaki bino kasi, esengeli na bino kotikala awa na ville ti bokolata nguya ya likolo". Tomoni Nkolo Yesu sima na sekua na ye, akutanaki yambo na bayekoli mibale na nzela ya Emmaüs, atalisi bango ete azongi na bomoyi. Sima nde a mimonisi na bayekoli na ye nionso ba kutamaki na ville ya Jérusalem. Kuna nde apesaki bango maloba totangi likolo. Motuna ezali: Tata na Nkolo Yesu alakaki bayekoli eloko nini? Soki totangi na sango malamu to nouveau testament, tokomona ete Nkolo Yesu nde alakaka boyeyi ya Mosungi mosusu(Jean 14:16). Kasi Tata Nzambe ye moko  alobaki esika nini na biblia? Soki tokeyi na Jean 1:33, kuna biblia elobi ete: " Ngai nayebaki ye te. Kasi, oyo atindaki ngai pona kobatisa na mayi(Tata Nzambe), ye nde alobi na ngai ete, oyo okomona móto ya Molimo Mosamto likolo na ye, ezali ye nde akoya kobatisa na Molimo". Awa tomoni Jean Baptiste azali kosakola maloba Nzambe apesaki ye na tina na muana ye na Nkolo Yesu ete, sima na ye, moto moko akoya, pe akobatisa bato na mayi te kasi na Molimo. Toyebi ete Nkolo Yesu, sima na ye kozua batisimo, abandaki mosala na ye na bayekoli balandaki ye. Kasi, tomoni esika moko te biblia ekomi ete ye asilaki kopesa batisimo(Jean 4:1-2) yango elimboli biso maye totangi na Jean 3:22 . Ebongo maye totangi likolo, esika nini, mokolo nini Nkolo Yesu apesaki batisimo ya Molimo?

Soki totangi na Actes des Apôtres 1:4-5, biblia ezali koloba ete: "Lokola bazalaki elongo(Nkolo Yesu pe bayekoli na ye), ayebisi bango(Nkolo Yesu) ete bakende mosika ya Jérusalem te kino bazela maye Tata alakaki bango makokisama. Pamba te, Jean Baptiste abatisaki na mayi kasi, bino(bayekoli ya Nkolo Yesu) bokobatisama na Molimo sima ya mikolo moke". Awa tomoni Nkolo Yesu sima na sekua na ye, afandi 40 jours elongo na bayekoli na ye pe azongi na mboka ya Tata. Bayekoli batikalaki na mabondeli pe koyemba ba nzembo ti mokolo nguya ya Molimo Mosanto ekitaki likolo na bango pe balobaki minoko ndenge na ndenge. Mokolo yango nde ebengami pentecôte. Elakisi, mokolo Nkolo Yesu apesaki batisimo ya molimo oyo Tata na ye alakaka na  bayekoli na nzela ya mosakoli Jean Baptiste. Totangi yango na Actes des Apôtres 2:1-4.     

 Pona kosukisa, tokoloba ete, Mokolo ya pentecôte ezali kokokisa elaka ya Tata Nzambe asalaki na bayekoli ya Nkolo Yesu ndenge totangi na Jean 1:33. Kasi na Jean 14:16, kuna biblia etalisi biso malamu ete ezali elaka ya Nkolo Yesu apesaki bayekoli na ye pona kosenga na Tata nde atindela bango Mosungi mosusu oyo akozala na bango libela na libela.

Yango nde biso ba Kimbanguistes tososoli ete Papa Simon Kimbangu azali Molimo Mosantu oyo Nkolo Yesu alakaki.

Motuna ezali ete: pona nini bayekoli ya Nkolo Yesu, bakobaki na kopesa batisomo ya mayi sima bango kobatisama na Molimo? Eyano ezali ete, mingi kati na bayekoli ya Nkolo Yesu bazalaka yambo bayekoli ya Jean Baptiste, ba mesanaka na tradition ya komipetola na mayi(Jean 3:25). Kasi soki totali Apôtre Paul, ye azuaka batisimo ya mayi te. Tokomona ete mosala na ye ezalaki ya koteya sango malamu kasi ya kobatisa na mayi te(1 Corinthiens 1:17).

Na maye totangi likolo, tembe ezali te ete Molimo Mosantu Nkolo Yesu alakaka na bayekoli na ye, azali Nzambe lokola ye kasi nguya ya Molimo Mosanto te oyo ekitaka na bayekoli ya Nkolo Yesu na mokolo ya pentecôte.