Sanduku ya mibeko

Arche de l’alliance – Sanduku ya mibeko – die Bundeslade

Sima Moise kozua mibeko zomi ya Nzambe na ngomba Sinai, bana ya Isaele baboyaki kotosa Nzambe. Moise asilikaki pe apanzaki mabanga mibale ya mibeko Nzambe apesa ye pona libota ya Isaele. Kasi, Moise asengaki bolimbi pona mabe ya bana Isaele. Nzambe ayokaki pe asengaki basala sanduku ya mibeko yambo ye kolimbisa bango. Bana Isaele bandimaki pe basalaki sanduku ndenge Nzambe asengaki bango. Yango ezalaki molayi pene na 125 cm pe 75 cm monene(Exode 25:10). Sanduku ya mibeko ezalaki yambo na Béthel pe sima ekeyi na Silo epai wapi bana ya mosakoli Eli bazalaki kokengela yango. Ba philistins bayaki bokumndisa bana ya Isaele pe bamemaki sanduku ya mibeko, na mboka na bango(1 Samuel 4:1-11). Kasi, mokonzi David, abundi bitumba pe azongisi sanduku ya mibeko komema yango na Yeluselemi(1 Chroniques 15:29). Yango nde ezalaki moko ya misala ya mokonzi David oyo epesaki Nzambe esengo makasi.

Mokonzi David asengaki Nzambe atonga tempelo pona kobomba sanduku ya mibeko. Kasi Nzambe alobaki na ye ete, atika, muana na ye salomon nde akotonga yango. Mokonzi Salomon atongaki tempelo pe atiaki sanduku ya mibeko na esika ebengami Saint des Saints. Tango mokonzi Nabuchodonosor atumbi tempelo ya Salomon pe amemi bana ya Isaele na bowumbu na Babylone, sanduku ya mibeko ebungi libela. Biblia etalisi biso te esika yango ekenda. Motuna ezali ete: sanduku ya mibeko ezalaki na eloko nini na kati na yango? Eyano ezali : biblia etalisi biso na Hébreux 9 :4 ete na kati ya sanduku ya mibeko, ezalaki na mabanga mibale ya mibeko Nzambe akomaki, Nkawu’a Lulendo ya Aaron, ndeko ya Moise pe mano Nzambe akitisaka na desert. Bana ya Isaele bazalaki ko netola sanduku ya mibeko pamba te ezalaki mosantu. Kasi, na mokanda ya Jérémie 3:16, biblia elobi na biso ete Nzambe alobi na bana Isaele : „na mikolo mikoya, bokolobela lisusu sanduku ya mibeko te. Ekoya na makanisi na bino lisusu te, pe bokosala sanduku mosusu te.

Papa Simon Kimbangu aye epai na biso, kosala alliance ya sika na Nzambe po tozali libota na ye. Yango tomoni ete, ndenge bana ya Isaele bazalaka na bilembo ya kolakisa présence ya Nzambe kati na bango, biso pe lelo, tozali na bilembo ena. Ndakisa, Nzoto Esantu ya Papa Simon Kimbangu oyo efandi na Kilongo(Le Saint des Saints), Nkawu’a Lulendo pe mingi ya bule. Nionso ekutami na Nkamba-Yeluselemi. Nzambe azali esika nionso : na mayi, na mokili, na zamba, na likolo… Kasi, biso ba kimbanguistes tozali na fierté ya kozala na esika oyo tokolakisa na mokili présence ya Nzambe kati na biso ndenge bana Isaele bazalaki kosala. Esika yango ezali mibale te. Bobele moko. Nkamba-Yeluselemi esika efandi Nzambe kati na bato, Papa Simon Kimbangu Kiangani