Bible

Tokoyeba ete Eglise kimbanguiste ezali église chrétienne. Yango elakisi, ekolandaka mateya ya Mokonzi Yesu Klisto. Na kati na yango, ezali na kimbanguisme oyo elakisi, bizaleli pe nionso ewuti na mateya to enseignement ya Papa Simon Kimbangu. Na 1921, tango Papa Simon Kimbangu akangamaki, alobaki na baye balandaki ye ete natikeli bino mokanda ya Nzambe(Bible). Botanga yango tango inso. Elakisi, nionso tokoluka, totala yango na bible.

Bible ewuti na monoko ya ba Grecs; biblos(Tà ßίßλία). Elakisi makomi. Bible ya liboso esalemaka kombo na yango Septante. Na sima, moko ya bateyi liloba na Rome na kombo Saint Jérôme, abongolaki la Septente na monoko ya latin pona kosala bible ebengami la Vulgata. Bible ezali lisanga ya mikanda ebele. Bible ekabuani na ancien testament(kondima ya kala) pe nouveau testament(kondima ya sika). Pona ba ndeko na biso ba protestants, bible ezali na mikanda 66: 39 ya ancien testament pe 27 ya nouveau testament. Kasi ba ndeko na biso ba catholiques bandima mikanda 7 oyo ba protestants baboyaki po ekutama na bible ya ba Juda te. Mikanda yango ezali: Tobie, Judith 1 na 2, Maccabée, Siracide, Baruc pe sagesse. Ba protestants babengi yango apocryphes elakisi, mikanda ya kobombama. Kotanga yango na bokebi. Yango na lingomba ya catholique, bilble ezali na mikanda 73: 46 ya ancient testament pe 27 ya nouveau testament. Pembeni ya mikanda totangi, ezali na mikanda misusu ebengami apocryphes lokola évangile de Juda, de Jacques pe basusu oyo lingomba  ya Mokonzi Klisto endimaka bosolo na yango te. Ancient testament ekabuani na mikanda eye: Pentatheque to mikanda ebangami ya Moise: Genèse, Exode, Lévitique, Nombres pe Deutéronome. Sima elandi mikanda ya histoire lokola Juges, Nehémie pe basusu, elandi mikanda ya buania pe poetique: Psaumes, proverbes pe basusu, pe na suka eye mikanda prophétiques to ya kosakola: Jérémie, Joel, Ezéchiel pe Basusu. Ancient testament ezali na ba prophètes mingi. Kasi kati na bango, kaka misatu nde babengami ba prophètes ya minene. Ezali Esaie, Jérémie pe Ezechiel. Daniel asalaki masolo minene na bible kasi babengi ye prophète ya monene te. Malheureusement.

Nouveau testament to kondima ya sika elobeli sango malamo ya Mokonzi Yesu Klisto pe ba ntoma sima na ye.

Na lingomba ya Papa Simon kimbangu, mateya ekobimaka bisika misato(les sources de l'enseignement kimbanguiste):
ya liboso ezali bible.
Ya mibale, Maloba ya ba Papas tobengi Parole du Magistère. Elakisi, nionso toyoka wuta 1887 mobu Papa Simon Kimbangu ayaki na mokili ti lelo pe tozali koyoka na ye MOSI/SIMO Papa Simon Kimbangu Kiangani.
Ya misato pe suka ezali ba nzembo. Yango ekowutaka na inspiration ya Molimo Mosanto...
A suivre.